34. Strawberrybush

http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=euam9